Technická podpora

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky

Záruka a záruční oprava
1) Jaká je záruční doba na opravu STA?
2) Jaká je záruční doba na nové díly při opravě STA? 
3) Jak a do kdy je provedena záruční oprava STA?

Potřebuji opravit STA - pro uživatele STA
1) Kdo zajišťuje a hradí opravu STA? 

Dotazy k provozování STA - pro majitele bytových domů
1) Ukládá majiteli domu nějaký právní předpis povinnost zajistit uživatelům bytů příjem televizního a rozhlasového vysílání prostřednictvím STA, a pokud ano, v jakém rozsahu? Zda pouze veřejnoprávní multiplex, nebo je vlastník povinen zajistit příjem všech volně šířených programů?
2) Může majitel domu zrušit STA, protože v domě je možnost připojení na kabelovou TV?
3) Může majitel domu zrušit STA, když většina bytů STA nepoužívá a úprava na nové digitální vysílání DVB-T2 by byla drahá?
4) Musí majitel domu provozovat STA, když většina uživatelů bytů má kabelovou TV?
5) Máme novou fasádu a střechu a na obojí je záruka. Musí majitel domu umožnit instalaci satelitní antény? 
6) V domě je funkční STA. Majitel domu proto nechce povolit instalaci individuální antény (ITA). 

Záruka a záruční oprava

1) Jaká je záruční doba na opravu STA

Po zavedení nového Občanského zákoníku již není záruční doba na opravu 3 měsíce a obvykle se sjednává na 12 měsíců. Pokud se na opravené věci projeví závada do 6 měsíců, má se za to, že oprava byla vadná již v okamžiku převzetí opravené věci objednatelem, a je na zhotoviteli, aby prokázal, že oprava byla provedená bezvadně (ePrávo.cz). To však opět platí pouze v případě, kdy objednatelem není podnikatelský subjekt. Pro podnikatelské subjekty platí obecná úprava práv z vadného plnění, která poskytuje objednateli možnost uplatnit u zhotovitele pouze ty vady opravy věci, které měla oprava již v okamžiku, kdy opravenou věc od zhotovitele převzal. Zjištěnou vadnost opravy věci je objednatel povinen zhotoviteli oznámit bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. V případě skrytých vad je tato povinnost ohraničena objektivní lhůtou dva roky od odevzdání opravené věci objednateli. Prokázat skutečnost, že oprava byla vadná již v okamžiku převzetí, je zásadně povinen sám objednatel. Záruka za jakost věci, či zákonná záruka za provedenou opravu objednateli opravy věci zde tedy nevzniká. Zhotovitel opravy může ze své vlastní vůle a dle zásad smluvní volnosti poskytnout objednateli záruku smluvní (AK Plavec). Pokud tedy chcete předejít nemilému překvapení, nechte si vždy od zhotovitele záruční dobu písemně potvrdit, nejlépe přímo na daňovém dokladu.

AnteNet: V případě běžných oprav STA poskytujeme záruku 6 měsíců. Záruku uvádíme na daňovém dokladu. Záruka se nevztahuje na díly nebo části STA, které nebyly předmětem opravy, na běžnou údržbu hlavní stanice STA, na přeprogramování kanálového procesoru FRPOD EVO HD při změně vysílaných kanálů, na údržbu a opravy závad domovních a bytových rozvodů, a na nastavení televizních přijímačů či set-top-boxů.

2) Jaká je záruční doba na nové díly při opravě STA?

Rozhodující pro určení délky záruky na náhradní díly je typ smlouvy, uzavřené pro provedení opravy. Byla-li sjednána smlouva o dílo, vztahuje se i na díly záruka 3 měsíce. Byla-li na vyměněné díly prokazatelně uzavřena kupní smlouva, platí záruční doba 24 měsíců. Při zadávání opravy bohužel zákazník má jen omezené možnosti, jak typ smlouvy ovlivnit nebo rozdělit opravu na dvě části (práce pod smlouvou o dílo, díly pod kupní smlouvou). V případném soudním sporu pak zákazník nese břemeno prokazování, zda při zadávání opravy byla vůle sjednat kupní smlouvu. Určitým řešením by bylo zakoupit potřebné díly samostatně, to však nemusí být vždy možné. V případě, kdy hmotná stránka služby výrazně převažuje (např. montáž hands-free sady do automobilu), je vhodné jasně specifikovat, že se jedná o zakoupení věci s následnou montáží (Business center.cz). Pokud tedy chcete předejít nemilému překvapení, nechte si vždy od zhotovitele záruční dobu písemně potvrdit, nejlépe přímo na daňovém dokladu.

Antenet: Pro zhotovitele asi není problém poskytnout záruku 2 roky na pasivní díly (antény, rozbočovače, kabely). U elektronických dílů (zesilovače) už to může být problém, protože vyžadují specializovanou dílenskou opravu a některé zesilovače zde takové servisní středisko vůbec nemají. Naše firma je certifikovaným montážním a servisním střediskem firmy Fracarro (certifikát ZDE) a na elektronické výrobky této firmy jsme tak schopni poskytnout záruku 2 roky. Záruku uvádíme na daňovém dokladu.

3) Jak a do kdy je provedena záruční oprava STA?

Všeobecně známá 30 denní lhůta na vyřízení reklamace se vztahuje výhradně na zboží zakoupené v obchodě. Objednatelem opravy STA je ve většině případů bytové družstvo nebo společenství vlastníků a v tomto případě je lhůta na vyřízení reklamace věcí vzájemné dohody. Na to se při uzavírání smlouvy na úpravu STA na nové digitální vysílání DVB-T2 nebo při běžných opravách STA často zapomíná. Navíc si lze jen obtížně představit, že by záruční oprava STA měla trvat 30 dnů a po celou tu dobu by byla STA nefunkční. Za normálních okolností asi pro žádného zhotovitele nebude problém, provést záruční opravu do několika dnů. Je však před námi období, kdy se budou STA předělávat na nové digitální vysílání DVB-T2, což se nepochybně odrazí ve lhůtách. Pokud tedy chcete předejít nemilému překvapení, nechte si vždy od zhotovitele písemně potvrdit, jak a do kdy bude záruční oprava provedena.

AnteNet: Pro zhotovitele asi není problém provést záruční opravu hned při prvním výjezdu, pokud je vadný některý pasivní díl (antény, rozbočovače, kabely). V případě elektronického dílu (zesilovače) však musí tento díl demontovat a poslat výrobci (dovozci) na opravu. Protože se opět jedná o podnikatelské subjekty, ani v tomto případě není zákonem stanovená lhůta na vyřízení reklamace. Záruční oprava vadného elektronického dílu tak může trvat poněkud déle. Po záruční opravě se pak musí opravený díl opět namontovat zpět a znovu zprovoznit (naprogramovat).

Naši zákazníci s uzavřenou servisní službou jsou ušetřeni všech těchto problémů se zárukou a záruční opravou. Nově přidané díly při úpravě STA na nové vysílání DVB-T2 nebo při běžné opravě přebíráme do naší správy (zůstávají majetkem objednatele) a případné záruční opravy jsou prováděny v rámci servisní služby, tedy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady. Vadné díly jsou při opravě okamžitě vyměněny za bezvadné a záruční opravu vadného dílu už řešíme samostatně, aniž bychom tím nějak zatěžovali objednatele. 

Zákazníci, kteří z nějakého důvodu nemají uzavřenou servisní službu, si u nás mohou objednat záruku okamžité výměny elektronických dílů STA.   

Potřebuji opravit STA - pro uživatele STA

1) Kdo zajišťuje a hradí opravu STA? 

Opravu společné televizní antény by měl vždy zajišťovat majitel domu (obvykle bytové družstvo nebo společenství vlastníků), a to i když se jedná o závadu v bytě v osobním vlastnictví viz. nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Společné části domu
§ 6 Společnými částmi domu jsou dále
h) systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu  

Zde je nutné rozlišovat, zda se jedná o hvězdicový nebo sériový rozvod STA.

U sériového rozvodu STA, který je ve většině panelových domů, je kromě kabelů součástí stoupačky i účastnická zásuvka STA, bez které by nefungovaly další účastnické zásuvky v řadě. Ve smyslu citovaného nařízení vlády jsou tedy společným vlastnictvím kabely i účastnické zásuvky v jednotlivých bytech a opravu tak musí zajišťovat majitel domu, ačkoliv byt je v osobním vlastnictví. V případě nadměrného opotřebení nebo neodborného zásahu do bytových rozvodů STA však může majitel domu požadovat po majiteli bytu úhradu nákladů na opravu.

U hvězdicového rozvodu je stoupačka obvykle vedena na chodbě domu a každý byt má svojí vlastní odbočku. Opravu bytových rozvodů včetně účastnické zásuvky tedy hradí majitel bytu. 

Dotazy k provozování STA - pro majitele bytových domů
Zdroj: Český telekomunikační úřad, odbor kontroly a ochrany spotřebitel čj. ČTÚ-29 655/2009-620

Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.
§ 104
(16) Vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru
a) příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zvláštního právního předpisu za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality,
b) zřízení vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně rozvaděče a koncového bodu sítě. Vznikne-li tím škoda na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit. Dojde-li mezi vlastníkem domu, bytu nebo nebytového prostoru a uživatelem tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru ke sporu o rozsahu těchto povinností, rozhodne na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Úřadem

1) Ukládá vlastníkovi nemovitosti nějaký právní předpis povinnost zajistit uživatelům bytů příjem televizního a rozhlasového vysílání prostřednictvím STA, a pokud ano, v jakém rozsahu? Zda pouze veřejnoprávní multiplex, nebo je vlastník povinen zajistit příjem všech volně šířených programů?

ČTÚ: Vlastník domu je povinen umožnit (nikoliv zajistit, zřídit a udržovat) uživateli bytu příjem prvotně šířeného televizního a rozhlasového vysílání bez ohledu na to, zda jde o provozovatele vysílání ze zákona (multiplex ČT) nebo provozovatele celoplošného, regionálního či místního vysílání s licencí, jakož i bez ohledu na technologii šíření vysílání, za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality.

Žádný platný právní předpis neukládá vlastníkům domů povinnost zřídit, provozovat a udržovat společnou televizní anténu. STA lze tudíž i kdykoliv zrušit, pokud tomu nebrání existující soukromoprávní závazek - nejčastěji ujednání v nájemní smlouvě. Z technického hlediska (kvalita příjmu) a stavebního hlediska (zatížení nemovitosti individuálními anténami) je však rozumnější provozovat STA. Současně platí, že náklady na STA nemusí nést toliko vlastník nemovitosti (pokud jej k tomu nezavazuje soukromoprávní závazek - smlouva). Uživatelé bytů se také mohou sdružit a na vlastní náklady STA vybudovat, zrekonstruovat nebo upravit na nové digitální vysílání DVB-T2.

Antenet: V Praze lze přijímat několik celoplošných a regionálních multiplexů (Programová nabídka multiplexů). Z důvodu různé polarity vysílání (horizontální - vertikální) nebo různého směru vysílačů je tak vždy potřeba dvě televizní antény. I v případě digitálního vysílání musí anténa "vidět" na vysílač. Co se u analogového signálu projevovalo jako "duchy", se u digitálního signálu projevuje zasekáváním nebo kostičkováním obrazu. Z toho je zřejmé, že pokojová anténa nebo anténa za oknem či na balkóně nemůže poskytnout kvalitní signál všech v Praze dostupných multiplexů (programů). Majitel domu tedy musí umožnit instalaci antén na střechu, což asi rozumný majitel nepřipustí a raději umožní provozovat STA (viz. následující obrázek).

2) Může majitel domu zrušit STA, protože v domě je možnost připojení na kabelovou TV?

ČTÚ: Povinnost majitele domu umožnit příjem televizního a rozhlasového vysílání se týká pouze prvotně šířených programů. Příjem programů převzatých ze zemského nebo satelitního vysílání v kabelové TV nelze považovat za splnění zákonné povinnosti majitele domu. To znamená, že i pokud je v domě instalována kabelová TV, má majitel domu povinnost umožnit uživateli bytu zřídit si a instalovat na vlastní náklady zařízení pro příjem požadovaných programů. Totéž platí i v případě, že uživatel bytu má zájem přijímat program, který není v STA provozován. Případné spory mezi majitelem domu a uživatelem bytu o rozsahu této povinnosti rozhoduje na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem. Ten, na žádost stavebního úřadu měřením zjistí zejména, zda je splněna podmínka, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Posouzení a rozhodnutí ve sporu náleží stavebnímu úřadu.

AnteNet: Naší firmou dodávaný kanálový procesor FRPRO EVO HD umožňuje provozovat v STA všechny v Praze dostupné multiplexy (více ZDE).

3) Může majitel domu zrušit STA, když většina bytů STA nepoužívá a úprava na nové digitální vysílání DVB-T2 by byla drahá?

ČTÚ: Majitel domu je povinen umožnit (nikoliv zajistit, zřídit a udržovat) uživateli bytu příjem prvotně šířeného televizního a rozhlasového vysílání bez ohledu na to, zda jde o provozovatele vysílání ze zákona (multiplex ČT) nebo provozovatele celoplošného, regionálního či místního vysílání s licencí, jakož i bez ohledu na technologii šíření vysílání, za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality.

Žádný platný právní předpis neukládá majiteli domu povinnost zřídit, provozovat a udržovat společnou televizní anténu. STA lze tudíž i kdykoliv zrušit, pokud tomu nebrání existující soukromoprávní závazek - nejčastěji ujednání v nájemní smlouvě. Z technického hlediska (kvalita příjmu) a stavebního hlediska (zatížení nemovitosti individuálními anténami) je však rozumnější provozovat STA. Současně platí, že náklady na STA nemusí nést majitel domu (pokud jej k tomu nezavazuje soukromoprávní závazek - smlouva). Uživatelé bytů se také mohou sdružit a na vlastní náklady STA vybudovat, zrekonstruovat nebo upravit na nové digitální vysílání DVB-T2.

AnteNet: Každé zařízení má nějakou svojí životnost. U domů starších více jak 20 let nebyly domovní a bytové rozvody STA ani jako nové konstruovány na přenos digitálního signálu v pásmu UHF. Pokud byl kvalitně proveden přechod z analogového na digitální vysílání (byla provedena alespoň výměna páteřních rozvodů), je prováděna pravidelná údržba STA (smluví servisní služba) a uživatelé bytů neprovádějí neodborné zásahy do bytových rozvodů (účastnických zásuvek) STA, nejsou náklady na úpravu STA pro nové digitální vysílání DVB-T2 nijak horentní. Obvyklá cena úpravy je 12 000 - 17 000 Kč. Více ZDE

4) Musí majitel domu provozovat STA, když většina uživatelů bytů má kabelovou TV?

ČTÚ: Žádný platný právní předpis neukládá majiteli domu povinnost zřídit, provozovat a udržovat společnou televizní anténu. STA lze tudíž i kdykoliv zrušit, pokud tomu nebrání existující soukromoprávní závazek - nejčastěji ujednání v nájemní smlouvě. Majitel domu je však povinen umožnit (nikoliv zajistit, zřídit a udržovat) uživateli bytu příjem prvotně šířeného televizního a rozhlasového vysílání bez ohledu na to, zda jde o provozovatele vysílání ze zákona (multiplex ČT) nebo provozovatele celoplošného, regionálního či místního vysílání s licencí, jakož i bez ohledu na technologii šíření vysílání, za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Z technického hlediska (kvalita příjmu) a stavebního hlediska (zatížení nemovitosti individuálními anténami) je však rozumnější provozovat STA. Současně platí, že náklady na STA nemusí nést toliko majitel domu (pokud jej k tomu nezavazuje soukromoprávní závazek - smlouva). Uživatelé bytů se také mohou sdružit a na vlastní náklady STA vybudovat, zrekonstruovat nebo upravit na nové digitální vysílání DVB-T2.

AnteNet: Pokud je STA v pořádku, poskytuje stejně kvalitní signál, jako kabelová TV. I programová nabídka STA je stejná, jako základní programová nabídka kabelové TV. Pokud tedy někdo nechce přijímat programy nad rámec základní programové nabídky, je zbytečné si platit kabelovou TV. Řada uživatelů bytů také používá STA jako zdroj signálu pro druhou televizi (např. v kuchyni nebo dětském pokoji).

5) Máme novou fasádu a střechu a na obojí je záruka. Musí majitel domu umožnit instalaci satelitní antény?

ČTÚ: Ano, pokud není v STA provozován požadovaný program prvotně šířený prostřednictvím satelitu (česky dabované programy), má uživatel bytu právo požadovat po majiteli domu splnění povinnosti, umožnit příjem rozhlasového a televizního vysílání. Tato povinnost se netýká zahraničních programů. Případné spory mezi majitelem domu a uživatelem bytu o rozsahu této povinnosti rozhoduje na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem.

AnteNet: Na povinnost umožnit uživatelům bytů montáž antén je potřeba myslet už při revitalizaci a s dodavatelem se domluvit na montáži anténních držáků či stožárů, avšak lesk satelitních antén rozhodně nepřidá na kráse ani starší fasádě (viz. následující obrázek). Vhodnějším řešením je tedy úprava STA pro příjem satelitního signálu (více ZDE). I když je u starších domů potřeba instalovat nové hvězdicové rozvody, v porovnání s cenou nové fasády či nové střechy je cena úprava STA pro příjem satelitního signálu zanedbatelná.

6) V domě je funkční STA. Majitel domu proto nechce povolit instalaci individuální antény (ITA).

ČTÚ: Pokud má uživatel bytu zájem přijímat jiný prvotně šířený program, jehož příjem není zajištěn přes STA, pak je povinností majitele domu umožnit uživateli bytu tento příjem individuální nebo satelitní anténou, jejíž instalaci si zajišťuje uživatel bytu sám a na vlastní náklady. V opačném případě, kdy je prostřednictvím STA zajištěn příjem uživatelem požadovaných programů (v příslušné lokalitě prvotně šířené programy), pak lze instalaci individuální antény odmítnut, zejména pokud by tím byla výrazněji zatížena nemovitost. Případné spory mezi majitelem domu a uživatelem bytu o rozsahu této povinnosti rozhoduje na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem. Ten, na žádost stavebního úřadu měřením zjistí zejména, zda je splněna podmínka, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Posouzení a rozhodnutí ve sporu náleží stavebnímu úřadu.

AnteNet: Naší firmou dodávané zařízení FRPRO EVO HD umožňuje v STA provozovat všechny v Praze dostupné multiplexy (více ZDE). V STA lze také provozovat satelitní signál (více ZDE).